27 maggio 2017

SAN PARDE E SAN PREMIANE


VOGLIO, CON QUESTA MIA POESIA IN DIALETTO, ACCOMPAGNARE ANCH'IO SAN PRIMIANE AL SUO RIENTRO NELLA CAPPELLA DEL CIMITERO E VIVERE COSI' LA GRANDE FESTA CHE CHIUDE OGGI DOPO TRE GIORNI DI GRANDI EMOZIONI PER I LARINESI E, ANCHE, PER CHI HA AVUTO ED HA LA FORTUNA DI VIVERLA COME SPETTATORE

SÀN PÀRDE E SÀN PREMEIÀNE

E' pàssate l'ùne de nòtte
a campàne sóne e s’devallùne
Sàn Pàrde à già saletàte

Sàn Premeiàne
prìme che n'abbràcce
e pù che na s’trétte de màne.

Ze sò dítte dùie parole
velóce velóce
n'eccòne p'ù càlle
n'eccòne p'a s’tànchézze
n'eccòne p'ù suónne
ma màggiormènte pe nù delòre
nù delòre de spàlle
pe nù cólpe d'àreie
dùrant'a precessiòne.

"A seletúdene
-à ditte Sàn Premeiàne-
è na brùtta bès’tie
che nen te fà dermì
p'i tròppa penziére che tí"

"Duórme Nanù
-ha respuós'te Sàn Pàrde-
ca demàne è fes’te
è na iernàte tòs’te
se ce s’tà u sòle,
cómùncue te pù recreià
pe cuànd'a ggènte
te vé e deme’strà
u bbéne,a deveziòne ''

"Pe me ?"

"Pe te"

''Pardù   buonanòtte.
èncòre n'i capìte
cà se tù
te facìve i fàtte tìie
a vìta mìie
ne iève de campà
nu càmpesànte
da sùle '' 

25/6.5.2000
p,di lena


0 Commenti:

Posta un commento

Iscriviti a Commenti sul post [Atom]

<< Home page